• LQ 6898

  599,000 CARD
  420,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 120

  Tướng: 91

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-184047 Screenshot_20230911-184052 Screenshot_20230911-184056 Screenshot_20230911-184059 Screenshot_20230911-184121 Screenshot_20230911-184124 Screenshot_20230911-184128 Screenshot_20230911-184132 Screenshot_20230911-184136 Screenshot_20230911-184140 Screenshot_20230911-184143 Screenshot_20230911-184147 Screenshot_20230911-184150 Screenshot_20230911-184154 Screenshot_20230911-184157 Screenshot_20230911-184201 Screenshot_20230911-184205 Screenshot_20230911-184212