• LQ 6803

  420,000 CARD
  300,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 125

  Tướng: 70

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230910-010026 Screenshot_20230910-010030 Screenshot_20230910-010052 Screenshot_20230910-010057 Screenshot_20230910-010101 Screenshot_20230910-010106 Screenshot_20230910-010110 Screenshot_20230910-010114 Screenshot_20230910-010119 Screenshot_20230910-010123 Screenshot_20230910-010127 Screenshot_20230910-010131 Screenshot_20230910-010135 Screenshot_20230910-010139 Screenshot_20230910-010153 Screenshot_20230910-010158 Screenshot_20230910-010210 Screenshot_20230910-010219 Screenshot_20230910-010330