• LQ 6896

  500,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 115

  Tướng: 83

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-182817 Screenshot_20230911-182827 Screenshot_20230911-182831 Screenshot_20230911-182834 Screenshot_20230911-183114 Screenshot_20230911-183118 Screenshot_20230911-183121 Screenshot_20230911-183125 Screenshot_20230911-183129 Screenshot_20230911-183133 Screenshot_20230911-183137 Screenshot_20230911-183140 Screenshot_20230911-183144 Screenshot_20230911-183148 Screenshot_20230911-183151 Screenshot_20230911-183159 Screenshot_20230911-183207 Screenshot_20230911-183214