• LQ 6886

  500,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 103

  Tướng: 83

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-111017 Screenshot_20230911-111028 Screenshot_20230911-111032 Screenshot_20230911-111035 Screenshot_20230911-111109 Screenshot_20230911-111113 Screenshot_20230911-111119 Screenshot_20230911-111123 Screenshot_20230911-111127 Screenshot_20230911-111131 Screenshot_20230911-111135 Screenshot_20230911-111139 Screenshot_20230911-111142 Screenshot_20230911-111146 Screenshot_20230911-111150 Screenshot_20230911-111158 Screenshot_20230911-111206 Screenshot_20230911-111212