• LQ 6864

  500,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 113

  Tướng: 86

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-010011 Screenshot_20230911-010020 Screenshot_20230911-010024 Screenshot_20230911-010026 Screenshot_20230911-010052 Screenshot_20230911-010057 Screenshot_20230911-010101 Screenshot_20230911-010105 Screenshot_20230911-010109 Screenshot_20230911-010112 Screenshot_20230911-010116 Screenshot_20230911-010120 Screenshot_20230911-010124 Screenshot_20230911-010128 Screenshot_20230911-010132 Screenshot_20230911-010135 Screenshot_20230911-010144