• LQ 6858

  550,000 CARD
  390,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 131

  Tướng: 86

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-003117 Screenshot_20230911-003124 Screenshot_20230911-003129 Screenshot_20230911-003132 Screenshot_20230911-003217 Screenshot_20230911-003221 Screenshot_20230911-003225 Screenshot_20230911-003229 Screenshot_20230911-003233 Screenshot_20230911-003237 Screenshot_20230911-003241 Screenshot_20230911-003245 Screenshot_20230911-003249 Screenshot_20230911-003252 Screenshot_20230911-003256 Screenshot_20230911-003300 Screenshot_20230911-003303 Screenshot_20230911-003313 Screenshot_20230911-003321