• Mã 8719

  13,571,000 CARD
  9,500,000 ATM

  VIP: 67

  VIP Ingame: 5

  Thông tin: Trắng Thông Tin

  Nổi bật: X thomson + X RPK + Gói Tran2 + TMP Mắt Qủy + Báu vật đẹp ....