• Mã 8592

  11,710,000 CARD
  8,200,000 ATM

  VIP: 57

  VIP Ingame: 7

  Thông tin: Trắng Thông Tin

  Nổi bật: TMP Mắt Qủy + X Thomson + X RPK + Gói Siêu cấp ~ 2 tháng + Báu vật đẹp ....