• LQ 6913

  650,000 CARD
  460,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 121

  Tướng: 91

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-222227 Screenshot_20230911-222237 Screenshot_20230911-222241 Screenshot_20230911-222243 Screenshot_20230911-222305 Screenshot_20230911-222309 Screenshot_20230911-222313 Screenshot_20230911-222317 Screenshot_20230911-222320 Screenshot_20230911-222324 Screenshot_20230911-222328 Screenshot_20230911-222332 Screenshot_20230911-222336 Screenshot_20230911-222340 Screenshot_20230911-222343 Screenshot_20230911-222347 Screenshot_20230911-222403 Screenshot_20230911-222411