• LQ 6902

  799,000 CARD
  560,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 147

  Tướng: 94

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-211626 Screenshot_20230911-211635 Screenshot_20230911-211639 Screenshot_20230911-211643 Screenshot_20230911-211704 Screenshot_20230911-211708 Screenshot_20230911-211712 Screenshot_20230911-211715 Screenshot_20230911-211719 Screenshot_20230911-211723 Screenshot_20230911-211727 Screenshot_20230911-211731 Screenshot_20230911-211734 Screenshot_20230911-211738 Screenshot_20230911-211741 Screenshot_20230911-211745 Screenshot_20230911-211748 Screenshot_20230911-211752 Screenshot_20230911-211755 Screenshot_20230911-211805 Screenshot_20230911-211818