• LQ 6899

  550,000 CARD
  390,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 96

  Tướng: 90

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-184420 Screenshot_20230911-184428 Screenshot_20230911-184431 Screenshot_20230911-184434 Screenshot_20230911-184504 Screenshot_20230911-184508 Screenshot_20230911-184512 Screenshot_20230911-184516 Screenshot_20230911-184520 Screenshot_20230911-184524 Screenshot_20230911-184527 Screenshot_20230911-184531 Screenshot_20230911-184535 Screenshot_20230911-184539 Screenshot_20230911-184545 Screenshot_20230911-184554