• LQ 6889

  550,000 CARD
  390,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 131

  Tướng: 84

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-112502 Screenshot_20230911-112513 Screenshot_20230911-112517 Screenshot_20230911-112519 Screenshot_20230911-112542 Screenshot_20230911-112546 Screenshot_20230911-112550 Screenshot_20230911-112553 Screenshot_20230911-112557 Screenshot_20230911-112601 Screenshot_20230911-112604 Screenshot_20230911-112608 Screenshot_20230911-112612 Screenshot_20230911-112615 Screenshot_20230911-112618 Screenshot_20230911-112622 Screenshot_20230911-112626 Screenshot_20230911-112630 Screenshot_20230911-112640 Screenshot_20230911-112651