• LQ 6888

  500,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 106

  Tướng: 86

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-111823 Screenshot_20230911-111839 Screenshot_20230911-111842 Screenshot_20230911-111845 Screenshot_20230911-111958 Screenshot_20230911-112002 Screenshot_20230911-112007 Screenshot_20230911-112011 Screenshot_20230911-112016 Screenshot_20230911-112020 Screenshot_20230911-112024 Screenshot_20230911-112027 Screenshot_20230911-112031 Screenshot_20230911-112035 Screenshot_20230911-112038 Screenshot_20230911-112102