• LQ 6868

  550,000 CARD
  390,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 132

  Tướng: 85

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-095825 Screenshot_20230911-095830 Screenshot_20230911-095834 Screenshot_20230911-095837 Screenshot_20230911-095904 Screenshot_20230911-095908 Screenshot_20230911-095912 Screenshot_20230911-095916 Screenshot_20230911-095920 Screenshot_20230911-095923 Screenshot_20230911-095927 Screenshot_20230911-095931 Screenshot_20230911-095935 Screenshot_20230911-095939 Screenshot_20230911-095942 Screenshot_20230911-095946 Screenshot_20230911-095950 Screenshot_20230911-095954 Screenshot_20230911-100002 Screenshot_20230911-100008