• LQ 3043

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Tinh Anh

  Trang phục: 13

  Tướng: 39

  Nổi bật: